Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

210

127

X

A

^

3

3

840

903

568

  1. Đặt tính rồi tính:

121

201

17

270

.

4

..

5

3 810

484.

603.

585

742

vanud

  1. Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất cả bao

nhiêu vận động viên ? Tóm tắt 105 vận động viên kontat t

a to-ront Bài giải

? vận động viên | Số vận động viên có trong 8 hàng là: | 105 x 8 = 840 (vận động viên)

Đáp số: 840 vận động viên 4. Tìm x: a) x:4 = 102

. .

  1. b) x: 7 = 118

” A.” x = 102 x 4

x = 118 x 7

x = 408

X = 826

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter