Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính: 8×1 = 8

= 8

X

co

8x 4 = 32

8 x 2 = 16 – 8×3 = 24

8 = 16 3×8 = 24

X

o

4 x 8 = 32

0

x 5 = 40

00

x 6 = 48

8*7 = 56

8 x 8 = 64

1

58 = 406 x8 = 48

7×8 = 56

8×9 = 72

  1. Một tấm vải dài 20m. Người ta cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m.

Hỏi tấm vải đó còn lại mấy mét ? Tóm tắt

Bαι gidi

Số mét vải cắt đi là: 8m 8m ? m Kyot

8x 2 = 16 (m) 20m

Số mét vải còn lại là: 20 – 16 = 4 (m)

Đáp số: 4m. 3. Tính:

8 x 2 + 8 = 16 + 8; 8×4 + 8 = 32 + 8; 8 x 6 + 8 = 48 + 8

= 24

= 56

= 40 1 8 x 5 + 8 = 40 + 8;

8×3 + 8 = 24 + 8;

8 x 7 + 8 = 56 + 8

= 32 = 48

= 64 4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm:

  1. a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (ô vuông) b) Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 5 = 20 (ô vuông) Nhận xét: 4 x 5 = 5 x 4

ser

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 52. Luyện tập Bảng nhân 8
Đánh giá bài viết
News Reporter