Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

8×1.= 8 8 x 2 = 16

8× 3 = 24 8 x 4 = 32

8 x 5 = 40 8x 7 = 56 8x 6 = 48 8 x 8 = 64

8 x 9 = 72 8 x 10 = 80

4 hộp:

……? cái .

  1. Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh ? Tóm tắt

Bài giải 8 cái

. Số cái bánh có trong 7 hộp là: Mỗi hộp:

8 x 7 = 56 (cái)

Đáp số: 56 cái 3. Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn ? Tóm tắt

Bài giải 8 bạn

. . . Lớp 3A có số bạn là: Mỗi tổ: –

8 x 3 = 24 (bạn) Lớp 3A: – –

Đáp số: 24 bạn 4. Tính nhẩm: 8 + 8 = 16 32 + 8 = 40

56 + 8 = 64 16 + 8 = 24 40 + 8 = 48

64 + 8 = 72 24 + 8 = 32 48 + 8 = 56

72 + 8 = 80 5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên: | Hãy xếp thành hình sau:

+

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 51. Bảng nhân 8
Đánh giá bài viết
News Reporter