Nguồn website giaibai5s.com

1. Tính:

645

726

.

85

209

302

+

140

58 91 149

44

947

866

253

85

+

+

96

2. Đặt tính rồi tính: 637

372 …215 184

108 852 556 181

184

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt

Bài giải Buổi sáng bán : 315l xăng . Cả hai buổi bán được số lít xăng là: Buổi chiều bán : 4581 xăng ,

315 + 458 = 773 (lít) Cả hai buổi bán:… 1 xăng?

Đáp số: 773 lít

4. Tính nhẩm:

a) 810 + 50 = 860 b) 600 + 60 = 660 c) 200 – 100 = 100*

350 + 250 = 600 105 + 15 = 120 250 – 50 = 200

550 – 500 = 50 245 – 45 = 200 333 – 222 = 111,

5. (Học sinh tự vẽ)

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 5. Luyện tập cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Đánh giá bài viết