Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: 6 x 6 = 36 63: 7

6 x 7 = 42 7 x 7 = 49′ 48 : 6 = 8 35 : 7 = 5 42:6 = 7 5 x 5 = 25 49 :

35:5 = 7 :42: 2. Đặt tính rồi tính:

a)

]

.

.

.

.

14

7

100

238

396

862

804

834

63/ 3 6 21

8

43

8

20

8

20 ..

06

3

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 6m 5dm = 65dm

1m 65cm = 165cm 3m 3dm = 33dm

5m 10cm = 510cm 2m 9dm = 29dm

2m 2cm = 202cm 4. Một quầy hàng buổi sáng bán được 12kg đường, buổi chiều bán

được số đường gấp 4 lần buổi sáng. Hỏi cửa hàng buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ? Tóm tắt

| Bài giải 12kg Buổi sáng: 8

Số ki-lô-gam đường buổi chiều cửa ?kg .

hàng đó bán được là: .. . Buổi chiều:—- –

12 x 4 = 48 (kg)

Đáp số: 48kg

12kg

Độ dài đoạn thẳng MN là: 3cm

M MN = AB N

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 47. Luyện tập chung Bảng nhân, chia
Đánh giá bài viết
News Reporter