Nguồn website giaibai5s.com

  1. Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc

vuông (theo mẫu): Góc vuông có đỉnh E, cạnh EA và ED. Góc vuông có đỉnh A, cạnh AE và AB.

A

B

.

.

  1. Dùng ê ke để vẽ góc vuông có:
  2. a) Đỉnh 0; cạnh OA , OB
  3. b) Đỉnh M; cạnh MP; MQ

B

M

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): 0

Q R

N

!

.

-SM

H

Trong các hình trên có: a) Các góc vuông: Đỉnh 0; cạnh OP, OQ.

Đỉnh A; cạnh AB, AC. Đỉnh I; cạnh IH, IK.

  1. b) Các góc không vuông: Đỉnh là T; cạnh TR; TS.

Đỉnh là M; cạnh MN; MP. Đỉnh là D; cạnh DE; DG.

в

  1. Trong hình tứ giác ABCD có: a) Các góc vuông là: Đỉnh B; cạnh BA; BC.

Đỉnh D; cạnh DA; DC.

/ A(

  1. b) Các góc không vuông là: Đỉnh A; cạnh AB, AD.

Đỉnh C; cạnh CD; CB.

D

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: | Số góc vuông trong hình bên là:
  2. 1 B.2 C. 3 D.4
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 40. Góc vuông, góc không vuông
Đánh giá bài viết
News Reporter