Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tink: a) 4 x7 + 222 = 28 + 222 b) 40 : 5 + 405 = 8 + 405 = 250

= 413 c) 200 × 2 : 2 = 400 : 2

= 200 2. Tô màu , số con vịt:

6)

ع م هي ه مه وه

على ما من هم به

ه ه ه ه ه

  1. Mỗi con thỏ có 2 cái tai và 4 cái chân. Hỏi 5 con thỏ có:
  2. a) Bao nhiêu cái tai? b) Bao nhiêu cái chân?

Bài giải a) Số tai của 5 con thỏ có :

2 × 5 = 10 (tai) b) Số chân của 5 con thỏ có: 4 × 5 = 20 (chan)

Đáp số: 10 tai thỏ

. 20 chan tha

  1. Xếp 4 hình tam giác thành hình “cái mũ”:

|

|

  1. Với các số 2, 4, 8 và dấu x,i, =, em viết được các phép tính đúng là: 2 x 4 = 8

8:2 = 4 .:: 4×2 = 8

8:4 = 2

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 10. Luyện tập ôn tập các bảng nhân, chia
Đánh giá bài viết