Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả
  2. các nước sau: | Ma-lai-xi-a, My-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po. 2. a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

| Lưng đằng …ước, bụng đằng sau Con mắt ở dưới, cái đầu ở …ên.

(Là cái gì?) b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

Một ông cầm hai cây sào Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang L. (Là gì ?)

. * Kết quả đúng:

Lưng đằng trước, bụng đằng sau Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên.

(Là cái chân) b/

Một ông cầm hai cây sào Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang.

(Cầm đũa và cơm vào miệng)

a

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã. Viết tên riêng nước ngoài
Đánh giá bài viết
News Reporter