Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Cóc kiện Trời (trang 124) – Luyện viết các từ ngữ: hạn hán, làm ruộng, khát, khôn khéo, … – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Viết tên một số nước Đông Nam Á. 2. Điền vào chỗ trống al s hay x?

– cây ào, ào nấu, lịch …ử, đối cử b/ o hay ô? B – chín m..ng, mơ mng, hoạt đ.ng, ứ đọng

* Kết quả đúng: al s hay x?

– cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử bl o hay ô?

– chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 33: Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện trời. Phân biệt s / x, o / ô. Viết tên riêng nước ngoài
Đánh giá bài viết
News Reporter