Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Liên hợp quốc (trang 100). – Gạch dưới tên riêng trong bài. – Luyện viết các từ ngữ: Liên hợp quốc, phát triển, trở thành, .

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ a/ (triều, chiều): buổi …., thủy …… ….. đình

…. chuộng, ngược ……. ….. cao b/ (hếch, hết): ….. giờ, mũi , hỏng …… ..

. (lệch, lệt):……bệt, chênh ……. * Kết quả đúng: a/ (triều, chiều): buổi chiều, thủy triều, triều đình

chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao b (hếch, hết): hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

(lệch, lệt): lệt bệt, chênh lệch 2. Chọn hai từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

* Các em có thể đặt câu như sau: al – Buổi chiều hôm nay, mẹ em ở nhà. | – Thủy triều là một hiện tượng tự nhiên ở biển.

– Cả triều đình được một phen cười vỡ bụng.

– Em bé được cả nhà chiều chuộng. b – Hết giờ làm việc, mẹ mới đón em.

– Bạn Nga có cái mũi hếch rất ngộ. – Cậu làm hỏng hết bây giờ. – Bác em ốm lệt bệt mãi mới khỏi. – Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời rất chênh lệch.

.

.

24

810.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 30: Chính tả: Nghe – viết: Liên hợp quốc. Phân biệt tr / ch, êt / êch
Đánh giá bài viết
News Reporter