Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Buổi học thể dục (từ: Thầy giáo nói đến hết) (trang 90).

– Gạch dưới tên riêng trong bài. – Luyện viết các từ ngữ: giỏi, khuỷu tay, rạng rỡ, xuống, – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

* Kết quả đúng: Các tên riêng trong bài: | Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li 2. Điền vào chỗ trống:

al s hay x? | nhảy ca, nhảy ào, ới vật b/ in hay inh?

điền k…, truyền t.., thể dục thể h…

* Kết quả đúng: al s hay x?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật b/ in hay inh?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 29: Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục. Viết tên người nước ngoài. Phân biệt s / x, in / inh
Đánh giá bài viết
News Reporter