Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ( từ Sau khi đã về trời … đến tưởng nhớ ông) (trang 66)

– Luyện viết các từ ngữ : trời, Chử Đồng Tử, hiển linh, nô nức,…

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập

Điền vào chỗ trống: alr, d hay gi?

Hoa ấy đẹp một cách …ản ..ị. Mỗi cánh hoa ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc cực .Ỡ. Lớp lớp hoa ấy cải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn …ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất. bị ên hay ênh?

Hội đua thuyền Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến hồi đua, 1… phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d… trên mặt nước, lập tức lao 1… phía trước. B. bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k… trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr… mặt nước m… mông.

* Kết quả đúng:

a/ Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

– Hội đua thuyền Mặt sông vẫn bập bênh sóng vỗ.

| Đến hồi đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước, lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.

bi

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 26: Chính tả: Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Phân biệt r / d / gi, ên / ênh
Đánh giá bài viết
News Reporter