Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Hội vật (từ: Tiếng trống dòn lên… đến dưới chân) (trang 59)

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả.

– Luyện viết các từ ngữ: gấp rút, giục giã, Cản Ngữ, giữa sới, Quắm Đen, cột sắt, …

3, dò lại bài + chữa lỗi.. II. Làm bài tập 1. Tìm các từ:

a/ Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau:

– Màu hơi trắng. – Cùng nghĩa với siêng năng. – Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió.

b/ Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ức có nghĩa như sau:

– Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày.

– Người có sức khỏe đặc biệt.

– Quẳng đi. * Kết quả đúng: a/ trăng trắng – chăm chỉ – chong chóng bỉ trực nhật, trực ban – lực sĩ – vứt

:

:. .

.

.

.

.

dung:

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 25: Chính tả: Nghe – viết: Hội vật. Phân biệt tr / ch, ưt / ưc
Đánh giá bài viết
News Reporter