Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung • – Khi làm bài tập 1, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.

– Khi làm bài tập 2, cần đọc yêu cầu của đề bài, đọc báo cáo mẫu. Sau đó, dựa vào nội dung bài tập đọc, dựa vào báo cáo để viết báo cáo về tình hình học tập, lao động của tổ trong tháng qua.

  1. Làm bài tập 1. Dựa vào bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua: “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

Gợi ý | Bản báo cáo phải đạt một số yêu cầu sau: | * Yêu cầu về nội dung + hình thức của báo cáo.

a/ Nội dung:

– Giới thiệu được những nét chung về tổ: Tổ của em là tổ mấy? Có bao nhiêu bạn?

– Báo cáo những thành tích đã đạt được trong tháng qua về hai mặt học tập, lao động. (báo cáo cụ thể từng hoạt động). | b/ Trình tự báo cáo:

– Lời xưng hô: Kính thưa cô (thầy giáo chủ nhiệm, thưa các bạn! – Giới thiệu đôi nét về mình: Họ và tên? Tổ mấy?

– Em xin thay mặt tổ báo cáo thành tích về hai mặt học tập và lao động của tổ trong tháng qua. c/ Những thành tích đạt được trong hai mặt hoạt động – Học tập + Chuyên cần: Các bạn trong tổ đi học có đúng giờ không? + Học và làm bài ở nhà ra sao? + Tinh thần phát biểu trong giờ học như thế nào?

+ Kết quả học tập của cả tổ: điểm 9, 10 … – Lao động

+ Tham gia lao động do trường lớp tổ chức như thế nào?

+ Tinh thần lao động … | + Kết quả …. * Cách trình bày báo cáo:

– Nói to, rõ, đủ câu, đủ ý. – Bình tĩnh, tự tin trước đông người.

– Biết kết hợp lời nói với ánh mắt, điệu bộ, cử chỉ,… 2. Hãy viết lại nội dung báo cáo trên gửi cô giáo (hoặc thầy giáo) theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

., ngày … tháng … năm … | BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG …

CỦA TỔ … LỚP … TRƯỜNG TIỂU HỌC.. Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) lớp ..

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ … trong tháng … vừa qua như sau: 1. Về học tập 2. Về lao động

Tổ trưởng

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 20: Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Đánh giá bài viết
News Reporter