Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát b/ Cách ngắt nghỉ: – Chỗ có dấu phẩy nghỉ một nhịp. Chỗ có dấu chấm nghỉ hai nhịp.

Nhấn giọng ở nội dung từng mục. c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: noi gương, làm bài, lao động, liên hoan, kết quả, đầy đủ, đoạt giải, khen thưởng,.. II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Theo em, báo cáo trên là của ai?

(Báo cáo trên là của bạn lớp trưởng). 2. Bạn đó báo cáo với những ai?

(Báo cáo với tất cả các bạn trong lớp về kết quả thi đua của lớp trong tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.) 3. Bản báo cáo gồm những nội dung nào?

(Bản báo cáo nêu các mặt hoạt động của lớp: học tập, lao động, các công tác khác. Cuối cùng là đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất.) 4. Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì?

(Các em có thể trả lời: – Thấy lớp đã thực hiện thi đua như thế nào? – Để biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tháng thi đua.

– Để tổng kết những thành tích của lớp, của tổ, của cá nhân. Nếu những khuyết điểm còn mắc để sửa chữa.

– Để mọi người tự hào về lớp, về tổ, về bản thân mình.)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” 3 lần. 2. Tập đọc và viết vào bảng con các từ ngữ sau: noi gương, làm bài, lao động, liên hoan, kết quả, đầy đủ, đoạt giải, khen thưởng,… 3. Tập viết một lá đơn xin vào Đội.

….

:

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 19: Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thì đua ” Noi gương chú bộ đội”
Đánh giá bài viết
News Reporter