Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả.

– Đọc lại bài chính tả Trận bóng dưới lòng đường (từ Một chiếc xích lô … đến hết) (trang 55)

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: xích lô, quá quắt, dìu, mếu máo,…

  • Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống và giải câu đố: al tr hay ch?

Mình ..òn mũi nhọn .

ẳng phải bò …âu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn. .

(Là cái gì?) biên hay iêng?

Trên trời có gi… nước trong Con k… chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả gì?) * Kết quả đúng: | a/ tròn, chẳng, trâu (Là cái bút mực)

. Trên trời có giếng nước trong Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

| 1 : (Là quả dừa). 2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu vào bảng sau: | Số thứ tự.. Chữ

Tên chữ.

..

.

ы

.

o

w

| tê e-r2

.

.

.

10 11

i dài

.

.

.

* Kết quả đúng:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

quy e-rờ ét sì

tê hát tế e-rờ

u

V

ích xì i dài

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 7: Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường. Phân biệt tr / ch, iên / iêng. Bảng chữ
Đánh giá bài viết
News Reporter