Nguồn website giaibai5s.com

  1. Việt chính tả

– Đọc lại bài chính tả Chiếc áo len (đoạn 4) (trang 20, 21) • Gạch dưới những tên riêng trong bài chính tả – Luyện viết các từ ngữ: cuộn tròn, xin lỗi, sáng, .. – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. a/ Điền vào chỗ trống ch hay tr? – cuộn …òn -…ân thật

– chậm ễ b/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố. – Vừa dài mà lại vừa vuông Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng bằng. (Là cái gì?) – Tên nghe nặng trịch Lòng dạ thăng bằng Vành tại thợ mộc nằm ngang Anh đi học ve, sẵn sàng đi theo. (Là cái gì?) . * Kết quả đúng: a/ cuộn tròn, chân thật, chậm trễ b/ – kẻ, thẳng (cái thước kẻ)

: vẽ, sẵn (cái bút chì) 2. Viết vào bảng sau những chữ và tên chữ còn thiếu: Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

OU

gie

giê hát

gię i

1

:

8

.

e-lờ

* Kết quả đúng:

Số thứ tự

Chữ

| Tên chữ

giê

2

giê hát gić i hát

ca

ca-hát

e-lờ

em-mỜ

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 3: Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ
Đánh giá bài viết
News Reporter