Nguồn website giaibai5s.com

  1. Việt chính tả

– Đọc lại bài chính tả Nhớ Việt Bắc (từ đầu đến thủy chung) – Luyện

viết các từ ngữ: Việt Bắc, rừng xanh, trắng rừng, trăng rọi, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống au hay âu?

– hoa m… đơn, mưa m… hạt – lá tr…, đàn tr.. .

– s… điểm, quả s… * , , 1 tô , , , . . . . . * Kết quả đúng:

. hoa mẫu đơn, mưa mau hat . . . : { ? – lá trầu, đàn trâu – sáu điểm, quả sấu , ,

  1. Điền vào chỗ trống: d pr vr 3v ios 6 6

al l hay n? – Tay ..àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

; tai quai miêng trễ. – Nhai kĩ …0 …âu, cày sâu tốt …úa. by i hay iê?. – Ch…m có tổ, người có tông. – T…n học lễ, hậu học văn. – K..n tha lâu cũng đầy tổ. * Kết quả đúng: al l hay n? – Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. – Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa. bi hay iê? – Chim có tổ, người có tông. – Tiên học lễ, hậu học văn. – Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 14: Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au / âu, l / n, i / iê
Đánh giá bài viết
News Reporter