Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả 4 , . . . . . . . .

– Đọc lại bài chính tả Người liên lạc nhỏ (từ đầu đến lững thững đằng sau) (trang 112)

  • Gạch dưới tên riêng trong bài.

– Luyện viết các từ ngữ: điểm hẹn, chờ sẵn, cào cỏ, lững thững, … – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

|

  1. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống ay hay ây?

– cây s…, ch…. giã gạo … d… học, ngủ d…. : vì

gt 1) 2x ! – số b.., đòn b… * Kết quả đúng:

– cây sậy, chày giã gạch in 3v iod 2 i61 • ip) . • dạy học, ngủ dậy

số bảy, đòn bẩy 2. Điền vào chỗ trống: all hay n?

Trưa …ay bà mệt phải cằm Thương bà, cháu đã giành phần cấu cơm Bà cười: vừa …át vừa thơm Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần?

Vương Thừa Việt | bi hay iê?

| Kiến xuống suối t…m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chìm Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h.m.

* Kết quả đúng: a.

| Trưa nay bà mệt phải nằm Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm Bà cười: vừa …át vừa thơm Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần?

Vương Thừa Việt ! b. Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 14: Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay / ây, l  /n, i / iê
Đánh giá bài viết
News Reporter