Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Vàm Cỏ Đông (trang 106). – Gạch dưới tên riêng trong bài. – Luyện viết các từ ngữ: Vàm Cỏ Đông, tha thiết, lồng, sóng, ..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 2:

1 1. Điền vào chỗ trống it hay uyt?

– h… sáo – h… thở – S… ngã – đứng s… vào nhau | * Kết quả đúng:

– huýt sáo – hít thở – suýt ngã – đứng sít vào nhau 2. Tìm những tiếng có thể ghép với những tiếng sau: a – rá, giá

b/ – vē, vě … – rụng, dụng .. . – nghĩ, nghỉ

* Kết quả đúng: a/ rá: Tố rá, rá gạo, rá xôi,… .

giá: giá cả, giá gạo, giá áo, giá sách, giá bát, giá đỗ,… rụng rơi rụng, rụng xuống, rụng rời chân tay,…

dụng: sử dụng, vô dụng, dụng cụ,… b/ vẽ: vẽ vời, vẽ chuyện, bày vẽ, vẽ voi vẽ chuột,…

vẻ: vui vẻ, vẻ mặt, nhiều vẻ, vẻ vang, nghĩ: suy nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ… nghỉ: nghỉ ngơi, nghỉ học, nghỉ việc,…

.

.

…..

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 13: Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông. Phân biệt it / uyt, r / d/ gi, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter