1) Cho A và B là hai đa thức, B ≠ 0. Ta nói đa thức A chia hết cho da thức B nếu tìm được một đa thức Q sao cho A = B. Q.

A được gọi là đa thức bị chia, B được gọi là đa thức chia, Q được gọi là đa thức thương (gọi tắt là thương).

Ký hiệu Q = A : B hoặc 

2) Chia đơn thức cho đơn thức

* Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mù của nó trong A.

* Qui tắc chia đôi thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B)

• Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

• Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa của biến đó trong B.

• Nhận các kết quả tìm được với nhau.

* Nhắc lại với mọi x ≠ 0 ; m, n ∈ N và m > n thì

xm : xn = xm-n nếu m > n

xm : xn = 1 nếu m = n

Nguồn website giaibai5s.com

1) Cho A và B là hai đa thức, B = 0. Ta nói đa thức A chia hết cho da

thức B nếu tìm được một đa thức Q sao cho A = B. Q. A được gọi là đa thức bị chia, B được gọi là đa thức chia, Q được gọi là đa thức thương (gọi tắt là thương). Ký hiệu Q = A : B hoặc Q = =

B

2) Chia đơn thức cho đơn thức

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mù của nó trong A. | Qui tắc chia đôi thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) • Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. • Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa của biến đó trong B. • Nhận các kết quả tìm được với nhau. * Nhắc lại với mọi x = 0 ; m, n + N và m > n thì

x”: x” = x”-” nếu m > 11 x”: x = 1 nếu n = 1

BÀI TẬP Làm tính chia trong các bài 59, 60, 61 Bài 59. a) 5*:(- 5)? b)

o

113

  1. c) (- 12)3 : 83

GIẢI

a)

53

(5)”.5

5 (vì 5

= (- 5)2 = 25)

1

  1. c) (-12)_ (-3.4) – 39.4P _ – 27

S (2.4)* 23.

Bài 60. a) x”:(- x)*

  1. c) (- y) : (-y)”
  2. b) (-x)” :(-x)

GIẢI

plo

– = x^ (vì (x)* = (- x)^)

x 1872

ܝܛ

  1. b) (– x)) : (- x)” = (– x35 – 3 = ( − x)2 = x?
  2. c) (- y) : (- y)* = (- yjø – 4 = – y Bài 61. a) 5xy^ : 10x°y b) 3xy + xy

GIẢI a) 5x*y* : 10x’y = x274-1 = 0,578

  1. c) (- xyo: (- xy)

2

2

4

2-2

4-1

6,3-2, 3-2 – – 1,5xy

x

X

Y

1

w

  1. c) (- xy}20 : (- xy)” = (– xy}10 – 5 = – xy Bài 62. Tính giá trị của biểu thức A = 15x3yzo: 5xyz” tại x = 2; y = -10 và z = 2004

GIẢI Ta có A = 15xyz.5xyz = 3xy = 3, (2(- 10) = 3. 8. (- 10) = – 240

Giải bài tập SGK Đại số 8 Tập 1 – Chương 1, Bài 10: Phép chia đơn thức cho đơn thức
5 (100%) 1 vote