I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết được các phản ứng nhận biết từng cation: Ba2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cu2+.

– Biết được các phản ứng nhận biết từng anion: NO‾3, , So2-4 , CO32-3, Cl.

– Biết được các phản ứng nhận biết từng chất khí: SO2, CO2, NH3, H2S.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 180, SGK)

Cho dung dịch Na2SO4 vào các dung dịch đã cho, nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba. Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch NH3 dư,

tạo ra kết tủa nâu đỏ là dung dịch chứa ion Fe3+, tạo ra kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là dung dịch chứa ion Cu”.

Ba2+ + SO → BaSO41 Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + + 3NH Cu2+ + 2NH3 + 2H20 – Cu(OH)21 + 2NH; Cu(OH)2+ 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 Bài 2 (Trang 180, SGK)

FeCl2

CuCl2

MgCl2

(2) | trắng

(3)

AICI: NHACI (4)

(5) Keo trắng | Khí mùi tan dần khai

NaOH

[ xanh.

lam

| trắng xanh hóa nấu ngoài không khí

Fe2+ + 2OH → Fe(OH)21

– trắng xanh 4Fe(OH)2 + O2 + 2H20-4Fe(OH)31

nâu (2): MgCl + 2NaOH = Mg(OH)24 (trắng) + 2NaCl (3): CuCl2 + 2NaOH + Cu(OH)2+ + 2NaCl

xanh lam (4): AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)31 + 3NaCl

keo trắng Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

tan ra

. . . . (5) NH4Cl + NaOH – NH3† + H2O + NaCl Vì vậy, chúng ta chọn D.

Đó

| Bài 3 (Trang 180, SGK) Hợp chất |

Na2CO3 KHSO4 CH3NH2 Quỳ tím Không Xanh

Xanh đổi màu Theo bảng trên, ta nhận biết được hai dung dịch NaCl, KHSO4. Vì vậy, chúng ta chọn B. Bài 4 (Trang 180, SGK)

Nhúng mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào hai dung dịch đã cho, dung dịch nào làm giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch (NH4)2S: (NH4)2S + Pb(NO3)2 -> PbS1 + 2NH4NO3

màu đen Hoặc nhỏ dung dịch BaCl2 vào 2 dung dịch đã cho, có kết tủa trắng là dung dịch (NH4)2SO4:

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO41 + 2NH4CIS Bài 5 (Trang 180, SGK)

Cho hỗn hợp khí đi qua nước brom nước brom bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

(1) Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra kết tủa trắng chứng tỏ có khí CO2: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO31 + H2O

(2) (trắng) Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2:

CuO + H2 -> Cu + H20 màu đen, màu đỏ

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ-Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ.
5 (100%) 1 vote