I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nguyên tắc: khử ion kim loại bằng chất khử thích hợp: Mn+ + ne →M.

– Có 3 phương pháp điều chế kim loại: phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy phân, phương pháp điện phân.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 98, SGK) Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCl2 dpnç Ca + Cl2 | Từ CuSO4 điều chế Cu có thể dùng phương pháp: điện phân dung dịch, thủy luyện, nhiệt luyện:

– Thủy luyện: CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu . – Nhiệt luyện: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2+ + Na2SO4 Cu(OH)2 __ → CuO + H20 CuO + H2 – Cu + H20 – Điện phân dung dịch: CuSO4 + H20 dpdd Cu + so, + H2SO4 Bài 2 (Trang 98, SGK) – Từ Cu(OH)2 điều chế Cu: Cu(OH)2 +→ Cuo -_Hz-> Cu

Cu(OH)2_> CuO+H20 CuO + H2 → Cu + H20 – Từ MgO điều chế Mg: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O MgCl2 dpnç, Mg + Cl2 – Từ FeO, điều chế Fe: Fe2O3 + 3CO – > 2Fe + 3CO, Bài 3 (Trang 98, SGK)

2x 56

X X100%= 56% 2x 56+ 3×16 100 tinhome _28_ x 10 x 100% = 4 70%

%mfe

Hoặc tính %msion 16×2 100

Vì vậy, chúng ta chọn A. Bài 4 (Trang 98, SGK) Phucng trình hóa học tổng quát: RxOy + yCO → XR + yCO2

5.6

.

Từ phương trình trên suy ra: ncoạ= nco = = 0,25 (mol)

22,4 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: mhỗn hợp oxit + mCo m chất rắn + mCO, = mchất rắn = 30 + 0,25 x28 – 0,25 x44 = 26 (g) Vì vậy, chúng ta chọn B. .. Bài 5 (Trang 98, SGK) a. Catot: Mot + 2e – M Anot: 2H2O -> 4H + O2 + 4e Phương trình hóa học của phản ứng điện phân: 2MSO4 + 2H20 19> 2M + O2 + 2H2SO4 hm = Alt 1 – 2x 96500×1,92_

3×1930 | Vậy kim loại là Cu.

= 64

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 5. Đai cương về kim loại-Bài 21. Điều chế kim loại
Đánh giá bài viết