I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.

– Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học và giải thích tính chất của amin, amino axit và protein.

Nguồn website giaibai5s.com

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) | Bài 1 (Trang 58, SGK) Dung dịch CH3CH2CHANH, làm đổi màu quỳ tím thành xanh. Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 2 (Trang 58, SGK) CHÚNH trong H2O không phản ứng với NaOH. Vì vậy, chúng ta chọn C. Bài 3 (Trang 58, SGK) Các phương trình hóa học của tirozin: a. HO-C6H4-CH-COOH + HCl → HO-C6H4-CH-COOH

NH2

NH3C1 b. HO-C6H4-CH-COOH + 2Br2 HOẠCH,Bra-CH-COOH + 2HBr

NH2

NH2 c. HO-C6H4-CH-COOH + 2NaOH + NaO-C6H4-CH-COONa + 2H2O

NH2

NH d. HO-C6H4-CH-COOH + CH3OH HCl bão hòa HOẠCH CH-COOCH3 +HẠO

NHA

.

.

NH2 Bài 4 (Trang 58, SGK) a. :

CH3NH2

H2N-CH2-COOH

CH3COONa

Xanh (2)

Quỳ tím Dung dịch HCl

Xanh (1) Khói trắng

b.

A Chất cần

tìm

CH3NH, CHCH(NH2)COOH CH,OHCHOHCH,OH CH3CHO Thuốc thử Cu(OH)2,

Dung dịch trong suốt lắc nhẹ.

màu xanh lam Cu(OH)2, to

1 đỏ gạch Dung dịch | trắng Br2

Bài 5 (Trang 58, SGK) a. Nhci = 0,08 0,125 = 0,01 (mol) | nHCl = nA suy ra A chỉ có 1 nhóm –NH2 Ma = 1,813-36,5=145 (g/mol)

0,01 nA : nNaOH = 1:1 nên A chỉ có 1 nhóm –COOH Gọi công thức của A là HN-R-COOH → mr = 145 – 45 – 16 = 84 (g) Ta biện luận suy ra R là gốc C6H2. . Vì A không phân nhánh nên công thức cấu tạo của A là: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH-COOH

NH2 b. Các đồng phân thay đổi vị trí nhóm amino: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH-COOH

| axit 2-aminoheptanoic

N

axit 3-aminoheptanoic

NH, CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-COOH

NH2 CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-COOH

axit 4-aminoheptanoic

NH2 CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-COOH

axit 5-aminoheptanoic

.

. .

. .

.

.

NH,

.

NHAC CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH axit 6-aminoheptanoic

NH2 NH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH axit 7-aminoheptanoic Các đồng phân thay đổi gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí c:

CH3 CH3-CH2-CH2-C-COOH

NH2

CH3

CH3-CH2-CH-CH-COOH

. NH,

CH3

CH3-CH-CH2-CH-COOH

I . NH2 CH3 CH3

CH3-CH-C-COOH

NH2 : CH3

CH3-C-CH-COOH

CH3NH2

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein-Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Đánh giá bài viết