I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Saccarozo (C12H22O11)

– Là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, phân tử không chứa nhóm –CHO.

– Là chất kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngọt, tnc = 185°C, tan tốt trong nước.

– Tính chất hóa học: tính chất của ancol đa chức, phản ứng thủy phân.

– Được sản xuất từ cây mía, củ cải đường hoặc hoa thốt nốt.

– Là thực phẩm quan trọng của con người, là nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp.

2. Tinh bột: (C6H10O5)n

– Thuộc loại polisaccarit, gồm nhiều mắt xích α-glucozơ liên kết với nhau tạo thành 2 dạng (amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh và amilozơ mạch không phân nhánh).

– Là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng, không tan trong nước | lạnh, tan trong nước nóng tạo thành hồ tinh bột. .

– Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân, phản ứng màu với iot.

– Là chất dinh dưỡng cơ bản của con người và một số động vật, được dùng để sản xuất bánh kẹo và hồ dán.

3. Xenlulozơ: (C4H10O5)n

– Thuộc loại polisaccarit, gồm nhiều mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài không phân nhánh, có phân tử khối rất lớn, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm –OH.

– Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân, phản ứng với axit nitric.

– Được dùng làm sợi dệt vải, trong xây dựng, giấy, dùng làm nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo, thuốc súng không khói, phim ảnh.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Hóa Học lớp 12 Cơ bản-Chương 2. Cacbohiđrat-Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Đánh giá bài viết