Nguồn website giaibai5s.com

ĐỀ 90 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Tham khảo)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có bốn phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính -5:là:

A to

B. -10

C. –

D.

 Câu 2: Phân số tối giản của –

-140

là:

1.40

B.

  1. Ź

D.=

Câu 3: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,27 B. 2,7 C. 0,027 D. Kết quả khác.

Câu 4: Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là: A. 2000% B. 200/ 42 % C. 5% D.200/38 %

Câu 5: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Khẳng định

Đúng Sai

a)

3% của 97 là 29,1

ở của 40 là 16

Olorong

c) | 2 của 36000 là 35000

a) 0,07 = 12 = 7%

100

Câu 6: Điền dấu thích hợp (>; =; <) vào ô trống:

A -2 7 9 *** 9 12 27

B.(-9 – 1007).(-2007 + 2) D 0

C. 888 – (-2002) – 111 0 0

D. 0,07 O 7%.

Câu 7: Điền vào dấu chấm (…) để được câu đúng.

a) Cho COB kề bù với boa biết COB = 50°, thì BOD …..

b) Nếu Ôn là tia phân giác của xOy thì xOn = … = IxOy.

c) Tam giác EAD là hình gồm ba đoạn thẳng EA, AD, DE khi ba điểm E, A, D …..

d) Hai góc kề bù có tổng số đo bằng …..

II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 8: (1,5 điểm) Tính:

2

c)

1 2.3

+

1

– 3.4

1 + –

4.5

+

…..

+

– 49.50

Câu 9: (1 điểm) Tìm x:

IX:

a) 3-x + 16 = 13,25

b) x – 43 = (57 – X) – 50.

3

Câu 10: (2 điểm) Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số bài loại khá chiếm = tổng  số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6.

Câu 11: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho xOy = 30°; xét = 70°.

a) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không ?

b) Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc một.

c) Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mặt. Tính góc aOy.

Đề 90: Đề kiểm tra học kì II
Đánh giá bài viết