Nguồn website giaibai5s.com

ĐỀ 42 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC (Tham khảo)

I. NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Nối hình vẽ ở cột A với một chú thích ở cột B sao cho phù hợp.

Cột A Cột B

Nội

E Đoạn thẳng AB

Hình 1 + … 2. 4 B

Đường thẳng AB

Hình 2 + … 3. _A B

c) Điểm M là trung điểm Hình 3 + …

đoạn thẳng AB 4. | A d)| Tia AB

Hình 4 + … e) | Tia BA Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Cho đoạn thẳng MN dài 10cm. Gọi I là trung điểm của NM thì IM bằng: A. 3cm B. 4cm C. 5cm

  1. 6cm. Câu 3: (0,25 điểm) Điền vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp:

Nếu hai tia DE và DH đối nhau thì điểm ….. ở giữa hai điểm ….. và

D1

Câu 4: (0,25 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Lấy năm điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? A. 5 B. 8 C. 7

  1. 10. Câu 5: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp:

Trên tia Ox lấy hai điểm C và D sao cho OC = 2cm, CD = 3cm thì

điểm ….. nằm giữa hai điểm ….. Câu 6: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm (…) nội dung thích hợp:

Nếu B ở giữa hai điểm A và C thì: – Các tia ….. và ….. đối nhau. – Các tia AB và ….. trùng nhau.

– Các tia CB và ….. trùng nhau. II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (4 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm,

ON = 6cm. a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) So sánh OM và NM.

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao? Câu 2: (2 điểm) Vẽ đoạn thẳng DE dài 2cm, trên tia đối của tia ED lấy

điểm I sao cho EI = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng DI. Câu 3: (1 điểm) Cho đoạn thẳng BC dài 5cm, lấy điểm N nằm giữa hai

điểm C và B biết CB – NC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng BN và NC.

Đề 42: Đề kiểm tra một tiết hình học
Đánh giá bài viết