Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 191) Hằng số phóng xạ: 1 = In2

At=- † 1n2 >-Atlne = – ; 1n2 * Ine•= In27 Het = 21 =N= Noe*= No. 21

Sau thời gian t=xT, số hạt nhân phóng xạ còn lại là:

– XT

N= No.2 * = No.2=

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 194)

Z Phóng xạ

thay đổi | không đổi | | thay đổi

А 1 không đổi

giảm 2

giảm 4

tăng 1

giảm 1

Bài 2 (trang 194) Chọn B. Quá trình phóng xạ hạt nhân tỏa năng lượng. Bài 3 (trang 194)

Khả năng đâm xuyên của tia Y là mạnh nhất vì bước sóng của tia y ngắn nhất nên năng lượng lớn nhất.

Khả năng đâm xuyên của tia a là yếu nhất vì bước sóng của tia a dài nhất nên năng lượng nhỏ nhất.

Bài 4 (trang 194) Chọn D. Phóng xạ Y.

Vì phóng xạ Y có bản chất là sóng điện từ nên không có sự biến đổi hạt nhân.

– Phóng xạ a (He): 4x + a + = 2Y Hạt nhân con ở vị trí lùi hai ô so với hạt nhân mẹ. – Phóng xạ B (-7e): 2x →ß+z+1Y Hạt nhân con ở vị trí tiến một ô so với hạt nhân mẹ.

– Phóng xạ B* (7e): 2x +B++/-Y Hạt nhân con ở vị trí lùi một ô so với hạt nhân mẹ. Bài 5 (trang 194) Chọn D. e^. Vì số lượng hạt nhân giảm theo hàm số mũ: N = Noe”.

Chương VII. Hạt nhân nguyên tử-Bài 37. Phóng xạ.
Đánh giá bài viết