I. Bài tập nhận thức kiến thức mới

   Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng 45, em rút ra kết luận về chức năng của các rễ tủy từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy:

+ Rễ trước dẫn truyền xung vận động (ly tâm) từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (cơ chi).

+ Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm) từ các thụ quan về trung ương.

+ Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại và nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau, nó là dây pha.

II. Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Câu 1. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Giải thích rõ.

   Gọi dây thần kinh tủy là dây pha vì nó do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại tạo thành, vừa dẫn truyền xung li tâm, vừa dẫn truyền xung hướng tâm.

Câu 2. Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện rễ nào còn rễ nào mất? 

Bằng phương pháp đơn giản nhất, tiến hành 3 thí nghiệm sau:

– Kích thích mạnh chi trước; chi dưới bên nào không co thì rễ trước bên chi đó đã đứt (và ngược lại).

– Kích thích mạnh lần lượt 2 chi sau:

+ Nếu chị nào bị kích thích làm co các chi chứng tỏ rễ sau bên đó còn.

+ Nếu không gây co chi nào cả (kể cả các chi trên) chứng tỏ rễ sau bên chi đó đứt. 

 III. Bài tập bổ sung

Câu 1. Tìm từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…) thay cho các số 1, 2, 3… trong các câu sau đây:

   Tủy sống có 31 đôi dây thần kinh gọi là các ……………(1)…………. Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm các nhóm………….(2)………….. cảm giác nối với……….(3)…….qua rễ sau (còn gọi là rễ cảm giác) và nhóm sợi thần kinh …………(4)…………., nối với tủy sống bằng các rễ trước (còn gọi là rễ vận động). Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy. 

Đáp án: (1) dây thần kinh tủy, (2) sợi thần kinh,

              (3) tủy sống, (4) vận động

Câu 2. Trình bày cấu tạo và chức năng của tủy? 

Đáp án: Cấu tạo và chức năng của tủy:

– Cấu tạo tủy sống: Tủy sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh là chất trắng.

– Chức năng của tủy sống:

+Chất xám là căn cứ trung khu) của các phản xạ không điều kiện.

+Chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tủy sống với nhau và với não bộ.

Câu 3. Nêu cấu tạo và chức năng của các dây thần kinh tủy.

Đáp án: Cấu tạo và chức năng của các dây thần kinh tủy:

* Cấu tạo:

   Tủy sống có 31 đôi dây thần kinh gọi là các dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm các nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau (còn gọi là rễ cảm giác) và nhóm sợi thần kinh vận động, nối với tủy sống bằng các rễ trước (còn gọi là rễ vận động). Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy.

* Chức năng:

   Dây thần kinh tùy thuộc loại dây thần kinh pha, tức vừa dẫn truyền xung thần kinh cảm giác, vừa dẫn truyền xung thần kinh vận động.

Câu 4. Khi cắt hoàn toàn bộ rễ sau của ếch rồi dùng HCL 3% để kích thích lên những chỗ khác nhau của cơ thể thì kết quả sẽ như thế nào? Tại sao?

Đáp án: Khi cắt toàn bộ rễ sau của ếch. Ta kích thích lần lượt vào từng phần của ếch có kết quả như sau:

– Ếch sẽ không có phản ứng gì, hay không thấy cử động là vì:

– Rễ sau là rễ cảm giác nên mất cảm giác, khi kích thích hệ thần kinh trung ương của ếch sẽ không nhận được kích thích từ bên ngoài nên không trả lời phản ứng từ bên ngoài. Do đó ta không thấy ếch cử động.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương IX. Thần kinh và giác quan-Bài 45. Dây thần kinh tuỷ
Đánh giá bài viết