Nguồn website giaibai5s.com

. Số nào trong các số sau là số thực? (A). (+3+2i)-(13–2i) (B). (2+iV5)+(2-iV5) (C). (1+iv3)

(D). 12

.

Giải Chọn đáp án B. Hai số phức 2+1/5 và 2-1/5 là các số phức liên hợp, tổng của chúng là một số thực.

  1. Số nào trong các số sau là số ảo? (A). (V2 +3i)+(12-3i) (B). (12 +3i)(12–3i) (C). (2+2i)

(D). 3+37

Giải Chọn đáp án C.

Bình phương của một số phức có phần thực, phần ảo khác 0 và bằng nhau là một số ảo.

  1. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? (A). i 1977 = -1

(B). 12345 = i (C). ;2005 = 1

(D). ¡2006 = –

Giải Chọn đáp án B. Ta có: 4k += i (với k, I 6 N).

2345 = 4k + 1 => 12345 = i 4. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? (A). (1 + i)’ = -16

(B). (1 + i)8 = 161 (C). (1 + i)8 = 16

(D). (1 + i)= -16

Giải Chọn đáp án C. Ta có: (1 + i)$ = [(1 + i)? * = (23)* = 2*.* = 2^ = 16

  1. Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng? (A). Z ER

(B). [z]=1 (C). 2 là một số thuần áo

MUS

(D). 121=-1

Giai

=

Z

Z

Chọn đáp án B. Giả sử cho số phức z = a + b + 0 = a^+ b + 0 . Số phức biên hợp là z=a-bi. Theo định nghĩa, nghịch đảo của x là: l= 3 ==ze|z =182| =1 (vì môđun là số

(vì môđun là số không âm) z izl? 6. Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? A. Môđun của số phức z là một số thực B. Môđun của số phức z là một số phức C. Môđun của số phức z là một số thực dương D. Môđun của số phức z là một số thực không âm.. .

| Giải Chọn đáp án C. Giả sử cho số phức z = a + bi, môđun của z là z = (a + b^ 20 Số 0 là số phức có môđun bằI

 

Chương IV. Số phức-Bài tập trắc nghiệm 
Đánh giá bài viết