Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1 …

Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị… Liên kết cộng hóa trị là liên kết : A. Giữa các phi kim với nhau. B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử. C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau. D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

| Giải Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử

bằng một hay nhiều cặp electron chung = D là câu đúng nhất. Bài 2

Chọn câu đúng trong các câu sau : A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn. B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học. D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Giải Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử CÓ

hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7 = B là câu đúng Bài 3

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học. B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác. C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó. D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác. Chọn đáp án đúng.

Giải Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học = A là đáp án đúng.

Bài 4

Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực ? Cho thí dụ minh họa.

Giải – Liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. Ví dụ liên kết trong phân tử NaCl là liên kết ion, hình thành do lực hút tĩnh điện giữa ion Na+ và ion Cl.. – Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết trong đó cặp electron chung không lệch về phía nguyên tử nào. Ví dụ phân tử N2 có liên kết cộng hóa trị không cực. – Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết trong đó cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Ví dụ phân tử HCl có

liên kết cộng hóa trị có cực. Bài 5

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết loại liên kết trong các chất sau đây : AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S ? Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6, trang 45.

Giải • AlCl3 có hiệu độ âm điện giữa Cl và Al là 3,16 – 1,61 = 1,55 nên có liên kết cộng hóa trị có cực. – CaCl2 có hiệu độ âm điện giữa Cl và Ca là 3,16 – 1 = 2,16 nên có liên kết ion. – CaS có hiệu độ âm điện giữa S và Ca là 2,58 – 1 = 1,58 nên có liên . kết cộng hóa trị có cực.

– Al2O3 có hiệu độ âm điện giữa S và Al là 2,58 – 1,61 = 0,97 nên có D. liên kết cộng hóa trị có cực. Bài 6 | Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau :

Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

.

Giải

:C1: Cl:’

CI – C1

H — H

H:7:H

H

H

C = C

ing

H:C:: C:H

i i

Sika : :

Á

H

H

daadt snit isol 5ður

H: C:: C:H

HC = CH

.::

0g

the

ŽE

H:N:H

H-N-H Η

H Bài 7

X, A, Z là những nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân là 9, 19, 8” a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó. b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, X và Z.

Giải

.

  1. a) X (Z = 9) : 152 252 205.7; 19

A (Z = 19) : 1s2 2s 2p 3s 3p 4s’

Z (Z = 8): 1s 2s 2p* b) Liên kết giữa X và A là liên kết ion

A và Z là liên kết ion X và Z là liên kết cộng hóa trị . Vì X, Z là các phi kim điển hình, còn A là kim loại điển hình.

Chương III. Liên kết hóa học-Bài 13. Liên kết cộng hóa trị
Đánh giá bài viết