Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là: A. 3

  1. 5
  2. 6 Chọn đáp án đúng.

Giải Các nguyên tố ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là 6.

Chọn C Bài 2

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là: A. 3 và 3 B. 3 và 4 C. 4 và 4 D. 4 và 3 Chọn đáp số đúng.

Giải Trong bảng tuần hoàn có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. Chọn B Bài 3

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là : A. 8 và 18 B. 18 và 8 C. 8 và 8 0 D. 18 và 18 Chọn đáp số đúng.

Giải Chu kì 3 CÓ 8 nguyên tố và chu kì 5 có 18 nguyên tố. Chọn A , Bài 4

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc: A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

  1. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp | thành 1 hàng.
  2. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột. D. Cả A, B, C. Chọn đáp án đúng.

Giải Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, trong đó các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng, còn các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

Chon D Bài 5

Tìm câu sai A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm. B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B..

Giải Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự chu kì bằng số lớp electron

trong nguyên tử 2 câu sai là C. Bài 6

Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Giải Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: xem câu 4 ở

trên. Bài 7

  1. a) Nhóm nguyên tố là gì ? b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ? .. . c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A ? d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột ? e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa nguyên tố p? Những nhóm nào chứa nguyên tố d ?

Giải a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột. b) Bảng tuần hoàn có 18 cột

  1. c) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A, đánh số từ IA đến VIII A. 16
  1. d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, đánh số từ IIIB đến IIB, trong đó nhóm VIIIB có 3 cột nên gồm tổng cộng 10 cột.. e) Nhóm IA và IIA chứa các nguyên tố s.

Nhóm IIIA đến VIIIA chứa các nguyên tố p (trừ He)

Nhóm IIIB đến IIB chứa các nguyên tố d. Bài 8 . . . .

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của các nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Giải Số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố nhóm A bằng

với số thứ tự nhóm. Bài 9

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, P, F, Ne.

Số electron ngoài cùng của Li, Be, B, C, N, P, F, Ne lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Chương II. Bảng tuần hoàn và định lauạt tuần hoàn các nguyến tố hóa học-Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Đánh giá bài viết