HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 250

Câu 1. Chọn C

      FeCl2 → Fe(OH)2 : trắng xanh

      FeCl3 → Fe(OH)3 : nâu đỏ

      CuCl2 → Cu(OH)2 : xanh dương

      AlCl3 → Al(OH)3 : keo trắng

Câu 2.

– Nhỏ dung dịch axit vào H2SO4 vào dung dịch hỗn hợp. Nhận biết sự có mặt của ion Bao do tạo kết tủa trắng:

      Ba2+ +S042- → BaSO4↓

– Lọc bỏ kết tủa. Nhỏ dung dịch NaOH để nhận biết sự có mặt của ion Fe3+ (tạo kết tủa nâu đỏ) và ion Cu2+ (tạo kết tủa xanh).

Câu 3.

– Dùng dung dịch NaOH (cho từ từ đến dư).
• Mgot: tạo kết tủa trắng Mg(OH)2

• Al3+: tạo kết tủa keo trắng Al(OH)3 tan trong kiềm dư do tạo Na[Al(OH)4].

• Ni2+: tạo kết tủa Ni(OH)2 màu xanh nhạt.

– Dùng dung dịch Bao2+ nhận biết được SO42-.

– Dùng dung dịch Ag+ nhận biết được Cl.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ-Bài 46. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ 
Đánh giá bài viết