A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử dựa trên phản ứng oxi hóa khử giữa dung dịch chuẩn và dung dịch chất cần chuẩn.

– Phương pháp pemanganat được dùng trong trường hợp cần xác định nồng độ của chất khử, trong môi trường axit.

– Căn cứ sự đổi màu của ion MnO4‾, dung dịch cần chuẩn độ từ không màu chuyển sang màu hồng tím.

Nguồn website giaibai5s.com

B, HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 247 Câu 1. Chọn B

5Fe2+ + Mno: + 8H* → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H,0 (1) (mol) 0,00315 + 0,00063 : Ta có nKMnO4 = n o = 0,025 x < = 0,00063 (mol). .

I

.

>mreco, = 0,00315 × 116 = 0,3654 (gam).

0,3654

Vậy % meCO,/quặng =

x 100% = 60,9%.

0,6

 

Câu 2.

.

  1. a) Nguyên tắc của phép đo pemanganat xác định nồng độ của dung dịch FeSO4 là: – Dựa vào phản ứng oxi hóa – khử: .. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4

+ 8H20 – Có thể xác định được điểm cuối nhờ sự xuất hiện màu hồng khi có dư một giọt dung dịch KMnO4. b) Nguyên tắc của phép đo pemanganat xác định nồng độ của H2O2 là: – Dựa vào phản ứng oxi hóa – khử:

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5027 + 8H20 – Có thể xác định được điểm cuối nhờ sự xuất hiện màu hồng khi

có dư một giọt dung dịch KMnO. Câu 8. a) Phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4.

+ 8H20 (1) Fe2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Fe(OH)3+ + 3(NH4)2SO4 FeSO4 + 2NH3 + 2H,0 → Fe(OH)2+ + (NH4)2SO4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H20 + 4Fe(OH)3

2Fe(OH)3 _→ Fe2O3 + 3H20 b) Tính nồng độ mol/l của các muối sắt:

(2)

Ta có ngMao, = –

0,025 x 18,15 -0,45375.10-3 (mol).

1000

160

Và nexo, = B = 7,5.10° (mol). Từ thí nghiệm thứ nhất, tìm được lượng FeSO4:

0,025 x 0,01815 x 5 = 0,002 (mol) Khối lượng FexOy sinh ra từ FeSO4:

0,002 x 0,5 x 160 = 0,16 (gam)

Khối lượng Fe2O3 sinh ra từ Fe2(SO4)3 là:

| 1,2 – 0,16 = 1,04 (gam) Lượng Fe2(SO4)3 có trong mẩu là:

1,04 = 0,006 (mol).

160 Nồng độ mol/ mỗi loại muối sắt trong mẩu ban đầu là: Vậy: censo, = 0,003 = 0,08M.

0,025

‘M(FeSO)

M[Fe2(SO4)3 )

0.025

Jau t. VIII V

CM[pe,180,»] = 0,096 = 0,24M.

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ-Bài 45. Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat
Đánh giá bài viết