A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Nhận biết anion NO3

Dùng bột Cu hoặc vài mẩu lá Cu mỏng và môi trường axit sunfuric loãng để nhận biết anion NO3‾.

Khí NO không màu bay ra sẽ hóa thành khí NO2 màu nâu đỏ.

                        2NO + O2 → 2NO2

2. Nhận biết anion SO42-

Trong môi trường axit dư, dung dịch chứa cation Ba2+ là thuốc thử để nhận biết anion SO42.

3. Nhận biết anion Cl

Dung dịch AgNO3 là thuốc thử để nhận biết ion Cl.

Ag+ + Cl‾ → AgCl↓

Dùng dung dịch NH3 để phân biệt ion Cl với các ion halogenua còn lại vì AgCl tan trong dung dịch NH3 còn AgBr và AgI không tan.

                   AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl‾

Do đó có thể dùng NH3 để tách AgCl ra khỏi hỗn hợp với AgBr và AgI.

4. Nhận biết anion CO32-

Nhận biết ion CO dựa vào hiện tượng sủi bọt khí khi cho tác dụng với dung dịch axit mạnh. Khí CO2 sinh ra nhận biết bằng dung dịch Ca(OH)2.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 236 Câu 1. Chọn D Vừa tạo kết tủa trắng và khí không mùi là Ba(HCO3)2.

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4+ + CO2 + 2H2O Có khí mùi trứng ung là K2S.

: K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2ST Chỉ có khí không mùi là K2CO3.

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2T + H20 Có khí mùi hắc khó chịu là K2SO3.

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2+ + H20 Mẫu thử không có hiện tượng gì là KCl. Câu 2. Cho dung dịch axit lần lượt vào 2 dung dịch muối.

Soz + 2H* → SO2W + H20

cox + 2H+ + CO2T + H20 Dẫn 2 khí qua dung dịch nước brom, khí làm nhạt màu nước brom là SO2, còn lại là CO2.

SO2 + Br2 + 2H20 → 2HBr + H2SO4 , Câu 3. | Nhỏ dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng vào dung dịch hỗn hợp, CO phản ứng sinh ra khí CO, làm đục nước vôi trong.

CO3 + 2H+ C027 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3+ + H20 Khí CO2 làm đục dung dịch nước vôi trong.

Cho một mảnh đồng vào ống nghiệm rồi nhỏ axit sunfuric vào dung dịch còn lại, hơ nóng nhẹ thấy có khí màu nâu đỏ thoát ra, chứng tỏ có mặt của ion NOg.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NOT + 4H20 2NO + O2 + 2NO2

không màu nâu đỏ Câu 4. | Nhỏ dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng vào dung dịch hỗn hợp, SOộ phản ứng sinh ra khí SO2 làm mất màu nước brom.

SO2 + 2H* → SO2+ H2O

SO, +Br+ 2H,0 + 2HBr +H,50, Dùng dung dịch BaCl2 hoặc Ba(NO3)2 nhận biết ion so vì tạo kết tủa trắng.

Ba?* +S0→ BaSoft

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ-Bài 42. Nhận biết một số anion trong dung dịch
Đánh giá bài viết