Nguồn website giaibai5s.com

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 125 – 126 Câu 1.

  1. a) Epin = Ecu? Icu – E *16= = 0,34 – (-0,74) = 1,08V. Chọn B
  2. b) Epin = Equ*/Au – Evi? Ni = 1,5 – (-0,26) = 1,76V. → Chọn C Câu 2.
  3. a) Chọn B Zn + 2Ag + 2N+ + 2Ag
  4. b) Chọn B Zn + 2H+ + Zn+ + H21. Câu 3. Chọn C Câu 4.

– Sơ đồ (a) vẽ đúng, suất điện động chuẩn của pin ghi đúng. – Sơ đồ (b) vẽ sai, suất điện động chuẩn của pin ghi đúng. Sửa: Cu(-) và Ag(+). – Sơ đồ (c) vẽ đúng, suất điện động chuẩn của pin ghi sai. . Sửa: Eo = 1,56V.

– Sơ đồ (d) vẽ sai, suất điện động chuẩn của pin ghi đúng. | sửa: Zn(-) và Ag(+).

Câu 5.

  1. a) Tính khử: Zn > Co > Pb. | b) Tính oxi hóa: Pb2+ > Coot > Zn2+. c) Sắp xếp theo chiều tính oxi hóa của cation kim loại tăng dần:

Zn2+ Co2+ Pb2

Zn . Co . Pb d) Các phản ứng hóa học: – Cặp (1) và (2): Coot + Zn -> Zn2+ + Co – Cặp (2) và (3): Pb * + Co » Co** + Pb

– Cáp (1) và (3): Pb2+ + Zn + Zn2+ + Pb Câu 6.

– Zn tác dụng với dung dịch HCl: Zn + 2HCl + ZnCl2 + H2T – Khi cho CuSO4 vào thì khí bay ra nhanh và nhiều hơn vì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, trong đó: Cu đóng vai trò cực dương và

Zn đóng vai trò cực âm và trên bề mặt của Zn có bọt khí H2 bay ra. . Câu 7. a) Phản ứng hóa học xảy ra:

Fe + 2Ag* → Fe2+ + 2Agt Nếu AgNO3 dư:

Fe + 3Ag* → Fe3+ + 3Agt Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fer

Zn + 2Ag* → Zn2+ + 2Agt b) – Chất có tính khử mạnh nhất là Zn, yếu nhất là Ag.

– Chất có tính oxi hóa mạnh nhất là Ag+, yếu nhất là Zn2+. Câu 8. Ta có: Em (Za-Cu = E, ca – E. a .

=E2,2-ren = Eur/icu – Epiu (2n-Cw) = 0,34 – 1,1 = — 0,76V. Câu 9.

  1. a) Esin tre-Pb) = Ep 3″ } – Ecope = -0,13 – 1 -0,44) = +0,31V b) Ein Fe-Ag} = E + /Ag – Ecore = 0,8 — (-0,44) = +1,24V c) Emin (Pb-Ag) = Encing – E p = 0,8 – (-0,13) = +0,93V

Câu 10. 1) Dấu của các điện cực:

  1. a) Pb (+) và Zn (-) b) Mg (+) và Cu (-) c) Pb (+) và Mg (-). | 2) Phản ứng hóa học: a) Pb2+ + 2e → Pb.

Zn → Zn2+ + 2e . Pb2+ + Zn → Pb + Zn2+ b) Hg2+ + 2e → Hg

Cu + Cu2+ + 2e Hg2+ + Cu → Hg + Cu? c) Pb2+ + 2e → Pb

Mg → Mg2+ + 2e Pb2+ + Mg → Pb + Mg2+ 3) Suất điện động chuẩn của các pin điện hóa.

  1. a) Em -Pb = 0,63V. b) Ecu–Hg = 0,51V. c) Ex-Pb = 2,24V.
Chương 5. Đại cương về kim loại-Bài 19. Luyện tập: Tính chất của kim loại
Đánh giá bài viết