Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này bằng phiến tồn tại ở những thế nào?

Giải

Tới 80°C thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng.

Câu 2 (trang 76 SGK Vật Lý 6)
Đánh giá bài viết