Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com Cho tam giác ABC vuông tại B. Điểm nào là trực tâm của tam gáic đó? Giải Vì tam giác ABC vuông tại B nên AB l BC. | Suy ra AB là đường cao kẻ từ đỉnh A…

Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com Hai nhà máy được xây dựng tại hai địa điểm A và B nằm về một phía của khúc sông thẳng. Tìm trên bờ sông một địa điểm C để xây một trạm bơm sao cho tổng chiều dài…

Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

On

Nguồn website giaibai5s.com Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC. Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng. Giải Tam giác ABC cân tại A nên AB = AC Khi đó A thuộc đường trung trực…

Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, gọi I là giao điểm các đường phân giác của tam giác. Chứng minh rằng ba điểm A, G, I thẳng hàng. . Giải…

Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

On

Nguồn website giaibai5s.com Hình sau là thước có khoảng cách giữa hai lề song song với nhau bằng h. Để vẽ tia phân giác của góc xOy, ta áp một lề của thước vào cạnh Oy ta kẻ được đường thẳng b….

Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 19. Có thể có tam giác nào mà độ dài ba cạnh như sau không? a. 5cm; 10cm; 12cm? b. 1m; 2m; 3,3m? c. 1,2m; 1m; 2,2m? Giải Ta có: 5 + 10 >…