Tuần 30 : Ôn tập về đo diện tích, đo thể tích, đo thời gian, phép cộng

On

Nguồn website giaibai5s.com  Phần I. Trắc nghiệm khách quan Bài 1. Viết (theo mẫu): Mẫu : 35ha 405m2 = 0,350405km? a) 3m2 2dm2 50cm= ……………? b) 2km2 3005m2 = …………..ha c) 3450ha = ………….. km2 d) 2060 000m2 = ……….km?………..ha Điền số…

Tuần 23 : Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, mét khối – Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

On

Nguồn website giaibai5s.com Phần I. Trắc nghiệm khách quan Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống (Bài 1 đến Bài 8) Bài 1. a) 5m3 25dm3 = ……..dm3 b) 12dm3 205cm3 = ……..cm3 c) 2mo 50cm3 = ……..cm3 d) 5m3…

Tuần 22 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương-Thể tích của một hình

On

Nguồn website giaibai5s.com Phần I. Trắc nghiệm khách quan Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống (Từ Bài 1 đến Bài 7) Bài 1. Khi nhận một số có hai chữ số với 8 ta được kết quả là số…