Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 18 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vai trò của quá trình thoát hơi nước ở cây ? Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ. B. Thoát hơi nước có…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 18 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Trong các kim loại sau:K, Fe, Ba và Mg, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe. | B. Ba. K. Mg. Câu 2. Muối nào sau đây không bị nhiệt phân ? Na2CO3 B….

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 18 môn Vật lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Nguyên nhân làm vật dao động tắt dần là do A. không có lực tác dụng vào vật. lực tác dụng vào vật không đủ lớn. C. có ma sát giữa vật và môi trường. D. cả…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 17 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Một gen có A = 600 nuclêôtit, G= 900 nuclêôtit. Khi đột biến, gen mới có A = 601 nuclêôtit và G = 899 nuclêôtit. Đây là dạng đột biến gen A. mất một cặp G –…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 17 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Kim loại M khử được ion HT trong dung dịch axit loãng thành H2 và có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí CO ở nhiệt độ cao. Kim loại…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 17 môn Vật lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng đổi chiều. lực tác dụng có độ lớn cực đại. • C. lực tác dụng có độ lớn…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 16 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình thoát hơi nước ở cây ? . Thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút hút dòng nước và ion khoáng từ rễ lên lá…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 16 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Kim loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện ? A. Ag Fe C. Al Cu Câu 2. Kim loại nào sau đây không thuộc nhóm các kim loại kiềm ? A. Na…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 16 môn Vật lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Khi vật dao động điều hoà đi từ biên về vị trí cân bằng thì vận tốc ngược chiều với gia tốc. B. lực tác dụng lên vật ngược chiều với vận tốc. vận tốc cùng chiều…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 15 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Cặp gen đồng hợp tử là cặp gen gồm 2 alen giống nhau về thành phần nuclêôtit. B. giống nhau về số lượng nuclêôtit. C. giống nhau về trật tự phân bố các nuclêôtit. có khối lượng…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 15 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com  Câu 1. Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất ? A. Mg. B. Al. C. Fe. Ag. Câu 2. Hoá chất nào sau đây được dùng để làm mềm mẫu nước cứng…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 15 môn Vật lí

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Đối với một vật dao động điều hoà gia tốc của vật có độ lớn tăng dần khi nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằi B. vận tốc của vật có độ lớn…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 14 môn Sinh học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Loại axit nuclêic nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình tổng hợp chuỗi | pôlipeptit ? A. tARN. TARN. . C. mARN. :: D. ADN. Câu 2. Trong pha sáng của quá trình quang…

Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học tự nhiên Tập 2 – Đề số 14 môn Hóa học

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Kim loại nào sau đây chỉ khử được Fe” và Fe?”? A. Mg Al C. Fe Ag Câu 2. Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều…