Giải bài tập Vật lí lớp 11 – Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

On

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT  Cảm ứng từ gây ra bởi dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua tại điểm M cách dây dẫn một đoạn r Cảm ứng từ gây ra bởi khung dây điện tròn có bán kính…