Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian-Bài 5. Khoảng cách

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng Định nghĩa 1 Khoảng cách từ một điểm M đến mặt phẳng (P) (hoặc đến đường thẳng A) là khoảng cách…

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian-Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Góc giữa hai mặt phẳng Định nghĩa Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phăng đó. Cách xác định góc giữa hai mặt…

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian-Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1. Định nghĩa Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (a) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (d). Kí hiệu là d 1(a). Điều…

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian-Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian | Góc giữa hai vectơ trong không gian Trong không gian, cho hai vectơ khác vectơ – không ữ và . Lấy một điểm A…

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian-Bài 1. Vectơ trong không gian

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa | Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu AB chỉ vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí | hiệu là a, b,…

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song-Ôn tập chương II

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN Các dạng toán và phương pháp giải – Tìm giao điểm của đường thẳng d với mp (a) Ta tìm một đường thẳng bất kì nằm trên mp (4) mà cắt d, giao điểm của…

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song-Bài 5. Phép chiếu song song, hình biểu diễn của một hình không gian

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phép chiếu song song Cho mp (P) và đường thẳng 1 cắt mp (P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song (hoặc trùng) với 1, cắt…

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song-Bài 4. Hai mặt phẳng song song

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa | lai mặt phẳng (3), (3) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. Khi đó ta kí hiệu (a) // (3) hay (43) (a). NCI Tính…

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song-Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng d … d 1 dll (a) dn(a)= {M} dc(u) – d và (a) không có điểm chung. Khi đó d // (a) hay (a)…

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song-Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian | Trường hợp 1: Hai đường thẳng a và b cùng nằm trong cùng một mặt phẳng (gọi là hai đường thẳng đồng…

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song-Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm mở đầu – Điểm, đường thẳng, mặt phẳng là các khái niệm không định nghĩa. – Điểm thuộc mặt phẳng: A + (a); điểm không thuộc mặt phẳng: Bé (0). – Điểm…