Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:
  2. a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

= x 55 :

2438 x 306 11 33 17 34 27,63 : 0,45

  1. c) 36,66 : 7,8 ; d) 16 giờ 15 phút : 5.

15,7 : 6,28; 14 phút 36 giây : 12

Hướng dẫn

Chúng ta thực hiện các phép tính như đã học.

Giải

+

35

683 1954

2438 425

306 3415

9770

14628 2049

3908

73140 23905 7816

746028 830450 7 3 7 x 8

9 x 55 – 9x W1x5 45 35 3x 8 x H x 5 15 22 **** 2x * 2 11 33 11 34 X1 x 2 x yt 2 17′ 34 17 33 34 x 71 x3 3

,6 178 5 46 4,7

15,70 16 28 3 140 2,5

27, 63 145

63 61,4

16 giờ 15 phút | 5 1 giờ = 60 phút | 3 giờ 15 phút

75 phút 25

12

14 phút 36 giây 2 phút = 120 giây | 1 phút 13 giây

156 giây

36

  1. Tìm x:
  2. a) 0,12 x x = 6
  3. b) x : 2,5 = 4 d) 0,1 x x = ?
  4. c) 5,6 : x

= 4

X

Y

=

Hướng dẫn | Chúng áp dụng các quy tắc để tìm ẩn x đã học.

  1. a) 0,12

x x = 6

x = 6:0,12 x = 50

Giải b) x : 2,5 = 4.

= 4 x

2,5

ܘ

  1. c) 5,6 : x

= 4

  1. d) 0,1 x x =

ܟܬ | ܗ

x

= 5,6:4.

x = :0,1

ܟ | ܗ

ܠܟ

x = 1,4

x = 4 3. Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất

đã bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai đã bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn Ta thực hiện các bước (chú ý cách tính khi có tỉ lệ %):

– Tính lượng đường ngày thứ nhất bán được. – Tính lượng đường ngày thứ hai bán được. – Tính lượng đường ngày thứ ba bán được.

Giải

Tóm tắt

Bài giải 3 ngày : 2400kg đường Số đường ngày thứ nhất bán được là: Ngày 1: 35%

2400 : 100 ~ 35 = 840 (kg) Ngày 2 : 40%

Số đường ngày thứ hai bán được là: Ngày 3:… kg?

2400 : 100 x 40 = 960 (kg) Ngày thứ ba bán được số đường là: 2400 – 960 – 840 = 600 (kg)

Đáp số: 600kg. Các khác: Tỉ số % chỉ số đường bán 2 ngày:

35% + 40% = 75% Tỉ số % chỉ số đường bán ngày thứ 3:

100% – 75% = 25% Số kg đường bán trong ngày thứ 3: 2400 : 100 x 25 = 600 (kg)

Đáp số : 600kg. 4. Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng. Tính

ra đã được lãi 20% so với giá mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Hướng dẫn

Muốn tìm một số khi biết 20% của số đó bằng 1800000 ta lấy 1800000 nhân 100 rồi chia cho 120.

Giải

Lãi

Tóm tắt Tiền vốn : 100%

: 20% Bán : 100 + 20 = 120% Bài giải Chia số tiền vốn thành 100 phần đều nhau thì cả vốn lẫn lãi có:

100 + 20 = 120 (phần)

Số tiền vốn có là:

1800000 x 100

} = 1500000 (đồng) 120

Đáp số: 1 500 000 đồng.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 2-Bài 167. Luyện tập chung phép nhân, phép chia
Đánh giá bài viết