Nguồn website giaibai5s.com

 1. a) 1 gấp bao nhiêu lần .
 2. b) n gấp bao nhiêu lần

?

 1. c) , gấp bao nhiêu lần , ?

1000

| Hướng dẫn Để tìm một số gấp một số lần của phân số; chúng ta thực hiện bằng phép chia. Chẳng hạn ở câu a):

| x 10 (quy tắc một số tự nhiên chia cho một phân số)

10

Vậy 1 gấp 10 lần 3

Giải

 1. b) , gấp 10

lần nào

 1. a) 1 gấp 10 lần 1 c) do gấp 10 lần sooo
 2. Tìm x:

2

 1. a) x +

co oriN

XX

4

20

 1. d) x : 1 = 14

Hướng dẫn Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính. Câu a) áp dụng quy tắc : “Muốn tìm số hạng thứ nhất ta lấy tổng trừ đi số hạng thứ hai”. Câu b) áp dụng quy tắc : “Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Câu c) áp dụng quy tắc : “Muốn tìm thừa số này ta lấy tích chia cho thừa số kia”. Câu d) áp dụng quy tắc : “Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia”.

Giải

 1. a) x

+

=

 1. b) X

or!

 1. c) X x-=
 2. d) x := 14

93

* = 14 x

*

= 2

 1. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy được .

giờ thứ hai

chảy được ở bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Hướng dẫn – Trước tiên, ta sẽ tính tổng số nước chảy vào bể trong 2 giờ. – Sau đó, tính thương của kết quả vừa tìm được với 2 để suy ra đáp án bài toán. (Bài toán cho ta vòi nước chảy vào bể trong 2 giờ và đây là dạng toán tìm trung bình mỗi giờ nên số cần chia là 2) .

www

Giải

Tóm tắt

Bαι giάι Số nước chảy vào bể trong 2 giờ là:

Giờ đầu chảy : 2 bể

Giờ hai chảy 1 bể.

Trung bình một giờ vòi nước chảy Trung bình mỗi giờ chảy :… vào bể là: phân của bể?

:2 = (he)

Đáp số : bể.

 1. Lúc trước mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi

mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đồng hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

Hướng dẫn

mu

– Trước tiên ta cần tính lúc trước mua lm vải mất bao nhiêu tiền. – Tiếp đó, tìm hiệu giữa kết quả vừa tính được với số tiền giảm giá hiện nay. – Cuối cùng, ta chỉ việc tính thương của 60000 với kết quả vừa mới tìm được để suy ra đáp án bài toán.

Giải

Tóm tắt 60 000 đồng : Mua 5m vải 1 mét giảm 2000 đồng 60 000 đồng : Mua …m vải?

Bài giải Giá tiền 1m vải lúc trước:

60000 : 5 = 12000 (đồng) Hiện nay một mét giảm đi 2000 đồng thì giá tiền 1m vải là:

| 12000 – 2000 = 10000 (đồng) 60 000 đồng thì mua được số mét vải: 60000 : 10000 = 6 (m)

Đáp số: 6m.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 31. Luyện tập chung ôn tập về phân số
Đánh giá bài viết
News Reporter