1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng đó có chiều rộng 6m, chiều dài là 9m? (diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Hướng dẫn

– Theo công thức tính diện tích hình vuông ta sẽ tính được diện tích 1 viên gạch men cạnh 30cm.

– Tiếp đó, ta cần tính diện tích căn phòng hình chữ nhật. (Khi biết chiều dài và chiều rộng)

– Cần chú ý đổi 2 diện tích về cùng 1 đơn vị đo.

– Cuối cùng, chỉ việc tìm thương của 2 kết quả trên ta sẽ có được đáp án bài toán.

Giải

Tóm tắt                                                             

Lát nền căn phòng hình chữ nhật

Chiều dài : 9m

Chiều rộng : 6m                                  

Gạch men có cạnh : 30cm.                         

Cần : … viên gạch để lát kínnền căn phòng?

Bài giải

Diện tích viên gạch men là:

30 x 30 = 900 (cm)

Diện tích căn phòng hình chữ nhật:

6 x 9 = 54 (m2)

54m2 = 540 000 cm?

Số gạch men dùng để lát kín căn phòng:

540000 : 900 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên.

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hướng dẫn

Câu a:

– Trước tiên, ta cần tìm chiều rộng thửa ruộng, theo dữ kiện bài toán ta có: Chiều rộng = 1/2  x chiều dài

– Sau đó, áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật ta sẽ tính được diện tích thửa ruộng trên.

Câu b:

– Trước tiên, ta tính xem diện tích thửa ruộng với 100m2 gấp bao nhiêu lần.

– Sau đó, ta chỉ cần tìm tích của kết quả vừa tìm được với số thóc thu hoạch được trên 100m2 để tìm đáp án bài toán.

Giải

Bài giải

a) Chiều rộng thửa ruộng:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng:

80 x 40 = 3200 (m2)

b) Cứ 100m2 thu hoạch được 50kg. Số thóc thửa ruộng đó thu hoạch được là:

50 x (3200 : 100) = 1600 (kg)

1600kg = 16 ta

Đáp số: 16 tạ.

3. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

Hướng dẫn

– Trước tiên, ta cần tính chiều dài và chiều rộng thực của mảnh đất bằng cách lấy số đo chiều dài và chiều rộng nhân với 1000 (do tỉ lệ bản đồ là 1/1000)

– Sau đó, áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật để suy ra đáp án bài toán.

Giải

Tóm tắt                                                Bài giải

Tỉ lệ trên bản đồ 1: 1000         Chiều dài thực mảnh đất:

Chiều dài : 5cm.                              5 x 1000 = 5000 (cm) = 50m

Chiều rộng : 3cm.                     Chiều rộng thực mảnh đất:

Diện tích :…?                                   3 x 1000 = 3000 (cm) = 30m

                                                  Diện tích mảnh đất:

                                                         50 x 30 = 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  Diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ bên là:

A. 96cm           B. 192cm2       C. 224cm        D. 288cm2

Hướng dẫn

– Ta vẽ thêm một đường thẳng.

– Trước tiên ta tính diện tích hình chữ nhật lớn, diện tích hình vuông rồi lấy diện tích lớn trừ diện tích bé.

– Ta khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Ghi chú: Chia miếng bìa thành 3 hình chữ nhật (học sinh có thể chia theo cách khác). Tính diện tích từng hình rồi tính tổng các hình ấy.

Giải

Diện tích miếng bìa là: 224cm2. Vậy phải khoanh vào C → 

Nguồn website giaibai5s.com

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 29. Luyện tập chung ôn tập về giải toán
Đánh giá bài viết
News Reporter