Bài 93: Bảng nhân 3
Bài 93: Bảng nhân 3
Bài 93 BẢNG NH N 3
x 9 =
x
I. CẦN NHỚ: 3 x 1 = 3
3 x 4 = 12 3 x 7 = 21 3 x 10 = 30 3 x 2 = 6
3*5 = 15 3 x 8 = 24 3 x 3 = 9
3×6 = 18 3 x 9 = 27 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 3×3 =
3 x 8 = 3×1 =
3 x 7 = 3 x 5 =
3 x 4 =
3 x 10 =
3×6 =
Giải 3×3 = 9 3 x 8 = 24
1 = 3
3 * 7 = 21 3 x 5 = 15
3 x 4 = 12 3 x 10 = 30 3 x 9 = 27
3 x 2 = 6
3 x 6 = 18 2. Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh? Tóm tắt: – Mỗi nhóm: 3 học sinh – 10 nhóm :… học sinh?
Giải Số học sinh ở 10 nhóm: 3 x 10 = 30 (học sinh)
Đáp số: 30 học sinh 3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 3 1 6 1 9 III 21 IT 30
Giải
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. số?
a) 3 _ *4->0; 3 -_ *3
b) 3 _*70+4 »O; 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số | 3 | 3 | Thừa số
Tích
; 3 –
x 5
38 07_+6
I
W
00
12 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
|GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 93: Bảng nhân 3
Đánh giá bài viết