Bài 92: Luyện tập
Bài 92: Luyện tập
Bài 92
| LUYỆN TẬP HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. S6 ?
2. *3,6 2 x2,0 +50
2. _*4,0 -6,0
Giải 2_*8,16
2_*5 10 2_*24–+59 2 _* 4 – 8 — 6,2 2. Tính (theo mẫu): 2cm x 3 = 6cm
2kg * 4 = 2cm x 5 =
2kg 6 = 2dm 8 =
2kg x 9 =
Giải 2cm x 3 = 6cm
2kg x 4 = 8kg 2cm x 5 = 10cm
2kg x 6 = 12kg 2dm x 8 = 16dm
2kg x 9 = 18kg 3. Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe? Tóm tắt: – Mỗi xe đạp: 2 bánh xe. – 8 xe đạp :… bánh xe?
Giải số bánh xe của 8 xe đạp: 2 x 8 = 16 (bánh xe)
Đáp số: 16 bánh xe 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
x 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 2 1 81
Giải x I 4 I 6 I 9 I 10 7 1 5 8 2 2
– 8 I 12 18 20 | 14 10 16 4 5. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): | Thừa số Thừa số Tich 8
Giải Thừa số
2 Thừa số
10 Tích
14
| 20 | 4
xnx
7
18
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 11
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 92: Luyện tập
Đánh giá bài viết