BÀI LÀM

Trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Chính vì tầm quan trọng đó mà tất cả trẻ em trên thế giới cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ.

Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em có tầm quan trọng to lớn. Bởi tương lai của mỗi dân tộc và toàn nhân loại phụ thuộc vào sự chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ; phụ thuộc vào sức khỏe, trí tuệ, năng lực của thế hệ trẻ. Bác Hồ đã từng viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ vào một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Vị thế của các cường quốc trên thế giới chính là do trẻ em sẽ quyết định. Hơn nữa, qua vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chúng ta có thể nhận ra được trình độ văn hóa và phần nào bản chất của xã hội đó.

Nhận thức được tầm quan trọng đó của trẻ em mà chính quyền các cấp đã và đang đưa ra những chính sách và việc làm thế hiện sự quan tâm, trân trọng trẻ em. Năm 1989, Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em ra đời đã ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em như quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển và quyền được tham gia của trẻ em. Công ước này thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và thông cảm. Năm 1990, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể và toàn diện nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em cùng với một bản kế hoạch hành động khá chi tiết trên từng mặt cơ bản. Tuyên bố này một lần nữa thể hiện sự quan tâm thích đáng của cộng đồng quốc tế với các quyền lợi và tương lai của trẻ em.

Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới kí và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Sau Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em năm 1990, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định chương trình và hành động về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Việt Nam từ 1991 đến 2000, đặt thành một bộ phận của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đường lối, chiến lược đó, chính quyền địa phương các cấp đã vạch kế hoạch, hành động cụ thể nhằm đảm bảo các quyền lợi của trẻ em như các chính sách hỗ trợ kinh tế đối với những trẻ em nghèo để các em có thể đi học, xây dựng cơ sở vật . chất, các thiết bị trường học,… để nâng cao chất lượng giáo dục, kêu gọi các tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp xây dựng trường lớp, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống,….

Những việc làm trên gây góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của trẻ em. Để xứng đáng với sự quan tâm ấy của chính quyền các cấp, mỗi học sinh phải ra sức học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng gia đình, quê hương và toàn thể xã hội đã luôn vì sự phát triển của các em.

Bài 90: Dựa vào văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển trẻ em” và những hiểu biết của em hãy nêu suy nghĩ về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của chính quyền các cấp đối với trẻ em hiện nay.
Đánh giá bài viết