Chương II
RỂ
Bài 9.
CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ
A – C U HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:
STT
Tên cây
Rễ cọc
Rễ chùm
Câu 2. Rễ gồm mấy miên? Chức năng của mỗi miền.
Câu 3*. Trong các nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc?
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Em hãy ghi tên 5 loại cây mà em đã học vào bảng sau:
Điền dấu + vào chỗ trống (…) cho cây rễ cọc hoặc cây rễ chùm, phù hợp với loại cây mà em ghi vào bảng.
Tên cây
Rễ cọc
Rễ chùm
|
+
Cây lúa
+
Cây ngô Cây mít
| +
+
Cây cam
Cây dừa
giaibai5s.com
Câu 2. Rễ có mấy miền? Chức năng của mỗi miền.
Điền tên và chức năng của miền rễ vào các ô trống (…) thay các chữ a, b, c, d, e, g, h và i sao cho phù hợp
.
.
.
Miến (……………..a……………… có chức năng (………….b……….
.
| Miền (..
…………… có chức năng (…………………….
Www
WWW. W .VEDRU
4444
w
ork
Miên (……………………………. có chức năng (……………)
WWW
Miên (…………….. …………. có chức năng (……………………)
Đáp án: a) trưởng thành;
b) dẫn truyền;
c) hút có các lông hút; d) hấp thụ nước và muối khoáng;
g) làm cho rễ dài ra;
e) sinh trưởng; h) chóp rễ;
i) che chở cho đầu rễ.
Câu 3. Trong các nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc? Hãy đánh dấu + vào Ô chỉ câu trả lời đúng:
a) Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng. Ũ b) Cây bưởi, cây cà chua, cây hành, cây rau cải.
c) Cây táo, cây mít, cây su hào, cây bí ngô. d) Cây lúa, cây ngô, cây dừa, cây cau.
la Lal
Đáp án: a, c.
18
giaibai5s.com
Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ – Giải bài tập sinh học 6
4.7 (94.67%) 15 votes