Bài 88: Tổng của nhiều số
Bài 88: Tổng của nhiều số

Bài 88: Tổng của nhiều số

5 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Bài 88
TỔNG CỦA NHIỀU SỐ I. CÁCH TÍNH TỔNG: a) 2 + 3 + 4 = 9 hoặc: 2
2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. + 3
b) 12 + 34 + 40 = 86 hoặc: 12
2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6. + 34 40.
1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8.
86
29
c) 16 + 47 + 29 = 92 hoặc: 16
6 cộng 7 bằng 13, 13 cộng 9 bằng 22 viết 2 + 47
nhở 2 • 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7,
7 thêm 2 bằng 9, viết 9. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 3 + 6 + 5 =
8 + 7 + 5 = 7 + 3 + 8 =
6 + 6 + 6 + 6 = Giải
92
3 + 6 + 5
8 + 7 + 5
= 15 + 5
= 9 + 5 = 14 = 10 + 8 = 18
7+3+ 8
= 20 6 + 6 + 6 + 6 = 12 + 6 + 6
= 18 + 6 = 24
2. Tính:
Giải
24
14 33
15
24
21
+
45
24
68
65
15
24
60
96
3. sh]
| 12kg
| 12kg
සති ගනී
7 12kg
a) i2 Ag + kg + – kg = – kg
b) 5/+
|+ |+ ./= -|
Giải a) 12 kg + 12kg + 12kg = 36kg
b) 54 + 50 + 5+ 5 = 20l
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính:
| 12 + 24
28 15
15
+
31
7
| 13
2 sile
12 ô vuông +
. ô vuông +_
– ô vuông
= – ô vuông
6 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2

Bài 88: Tổng của nhiều số
Đánh giá bài viết